Статистическа обработка на данни

Лекции

1. Предмет на дисциплината. Статистическо проучване. Съвкупност и извадка. Видове извадки. Големина на извадката.

2.Случайни величини . Характеристики. и измервания. Основни задачи на статистиката.

3. Основи на Теорията на вероятностите. Използвани в статистиката закони за разпределение.

4. Точкови оценки и доверителни интервали. Манипулиране на данни. Липсващи данни и аутлайъри (рязко отличаващи се стойности).Графични статистически изображения.  

5.Статистическа проверка на хипотези. Основни понятия. Грешка от I и II род. Статистически критерии.

6. Статистическа проверка на хипотези за една и две променливи. Изследване на взаимовръзки. t-критерий на Стюдънт. Z-тест.

7. Статистическа проверка на хипотеза относно закон за   разпределение.   Процедури. Критерий на Пирсън.

8.Статистическа обработка и анализ на информация от социологически и маркетингови изследвания.

9. Използване на специализиран софтуер за обработка на информация. Основни процедури.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Упражнения

1.Определяне на числовите характеристики на статистическото разпределение. Същност. Определяне на точковите оценки. (Лекция…)

 1.1 Определяне на Средната стойност. Мода, Медиана. 
Определяне на Дисперсия, същност.
Определяне на Средно квадратично отклонение и коеф. на вариации.
Определяне на коефициентите на Асиметрия и Ексцес.
1.2. Основни статистически функции в Excel.

2.Проверка за рязко отличаващи се данни. Същност. (Лекции)

3. Итервални оценки. Същност. (Лекции)

 3.1 Доверителен интервал на Средната стойност. Същност. Определяне.
3.2 Доверителен интервал на Дисперсията. Основни положения.

4.Групировка на данни. Вариационен ред .Същност. (Лекции)

 4.1 Определяне на броя на групите. Определяне на широчината на групите. Особености. 
4.2 Определяне на абсолютната честота. Особености. Определяне на относителна честота.