Студентски научен семинар

На 15.12.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе Студентски научен семинар на тема „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА ‘ 2022“, организиран от катедра „ТОУТ“, факултет „ТМ“. Събитието беше открито и ръководено от ръководител-катедра и председател на научния комитет проф. д-р инж. Мирена Тодорова. На събитието присъства Декана на Факултет „Транспортен мениджмънт“ – доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова, която поднесе приветствие към участниците в научния семинар. От името на ръководството изказа подкрепа към студентите за участието им в научно-изследователски инициативи като семинара на катедра „ТОУТ“ и ги поздрави за участие в първия такъв форум на катедрата след Ковид пандемията.
На студентския семинар присъстваха студенти от различни специалности, членовете на научния и организационен комитет, и преподаватели. Бяха изнесени следните доклади от студентите:
• „Инфраструктурна компания във водния сектор“, Тодор Гълъбов, „ИМ“, ОКС „Бакалавър“;
• „Логистика за онлайн магазини“, Кирил Димитровски, „ТУТ”, ОКС „Бакалавър“;
• „Кандидатстване, изпълнение и управление на проекти от общинската администрация“, Недялка Ангелова, „УП“, ОКС „Магистър“;
• „120 години електротранспорт в София“, Емил Иванов, „ТМЛ“, ОКС„Магистър“;
• „Паркиране и мобилност“, Виктор Гоцев, „ТУТ”, ОКС „Магистър“;
• „Анализ на текущото състояние на безопасността в железопътния транспорт“ , Борислав Белев, „ТМЛ”, ОКС „Магистър“;
• „Осигуряване движението на влаковете в метрополитен“, Стела Бързоева и Мария Найденова, „ТУТ”, ОКС „Магистър“;
• „Анализ на железопътните превозвачи и наличния тягов подвижен състав по обслужване на маневрената и влакова работа в индустриални зони“, Докторант инж. Цветан Александров.
Студентите направиха представяне на разработките си, като след това отговориха на въпросите на публиката и присъстващите преподаватели.
Ръководителят на катедра „ТОУТ“ проф. д-р инж. М. Тодорова връчи на всички участници с доклади в Студентския научен семинар Сертификати за участие.