КОЛЕКТИВ


Щатни преподаватели


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

mtodorova@vtu.bg
📞 +359 2 9709 411, 🏢 УК-3, стая 3223


Консултации – понеделник, сряда 12-13 ч.

Публикации, проекти и др.

Занимава се с въпроси свързани прогнозиране на транспортния трафик, техническо развитие на транспортната инфраструктура, GIS системи и др.

Преподавател по дисциплините: Технология и проектиране на железопътни гари и възли Прогнозиране на трафика Прогнозиране, планиране и контролинг Управление на ефективността Географски информационни системи в транспорта/GIS/ Управление на трафика в градовете Транспортни технологии


ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
доц. д-р инж. Златин Здравков Трендафилов

zlatin@vtu.bg ✉ tunzzt@yahoo.com
📞 +359 2 9709 319 🏢 УК-3, стая 3225


Консултации – понеделник, четвъртък 14-15 ч.

Публикации, проекти и др.

Занимава се с теория на транспортни потоци и теория на графите. Работи също върху създаването на система за оперативно ръководство и планиране на експлоатационната работа в локомотивните депа и др.

Преподавател по дисциплините: Теория на транспортните потоци Моделиране и оптимизация на транспортните процеси Проектиране и управление на логистични вериги Информационни и управляващи системи Експлоатация и управление на автомобилния парк в транспортните системи Статистическа обработка на данни


проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев
Зам. ректор по учебната дейност

 ✉ ngeorgiev@vtu.bg, ✉ ngeorgiev60@gmail.com,
 📞 +359 2 9709 406, 🏢 Ректорат, стая 28
 📞 +359 2 9709 355, 🏢 УК-3, стая 3217

Консултации – вторник 12-14 ч.

Публикации, проекти и др.

Има интереси в областта на безопасността на движението, оценка на риска и свързаните с това въпроси.

Преподавател по дисциплините: Техническа експлоатация и безопасност на транспорта Осигуряване на безопасността на железопътното движение Безопасност и здраве при работа в транспорта Надеждност и безопасност на системите Сигурност в транспорта


проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
Ръководител IT отдел

 📱 +359 886 402211, ✉ ddimitrov@vtu.bg,
 📞 +359 2 9709 444, 🏢 Ректорат, стая 22,
 📞 +359 2 9709 411, 🏢 УК-3, стая 3223


Консултации – вторник 11-13 ч.

Публикации, проекти и др.

 Завършва магистърска степен през 1989 г., а през 1995 г. защитава докторска степен във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ по научната специалност 02.14.05 „Управление и експлоатация на железопътния транспорт“ с тема на дисертационния труд „Организация на пътническите превози в метрополитена“. През 2007 г. Висшата атестационна комисия му присъжда научното звание „Доцент“, а през 2018 г. е избран за академичната длъжност „Професор“ на ВТУ „Тодор Каблешков“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“.
 Основните му области на академичен и изследователски интерес са в сферата на управлението на проекти, оперативно управление на транспорта, разработване и внедряване на информационни и интернет системи, мрежова и информационна сигурност.
Преподавател е по следните учебни дисциплини:
 в катедра „Технология, организация и управление на транспорта“ води „Управление на проекти“, „Интернет технологии“, „Оперативно управление на транспорта“, „Информационни системи за управление на проекти“, „Подготовка, реализация и оценка на проекти“„Анализ и управление на риска“  и др.;
 в катедра „Математика и информатика“  преподава „Изграждане и управление на компютърни мрежи“, „Мрежова и системна администрация“, „Виртуални частни мрежи и безопасни зони“ и „Системи за детектиране на интрузия“, „Управление на компютърни системи, мрежи и услуги“ и “Сигурност и защита на информационните системи и данни”. Създател и ръководител е на магистърската програма „Мрежова и информационна сигурност“.
Ръководител на центъра за информационно и телекомуникационно обслужване (IT отдел) на ВТУ „Тодор Каблешков“, където разработва и внедрява повечето информационни проекти по развитие на компютърната и мрежова инфраструктура, информационните системи и услуги, свързани с дейността и управлението, включително и системите за провеждане на дистанционно обучение и комуникации в електронна среда и интернет.


доц. д-р инж. Андрей Йорданов Борисов

androbor@vtu.bg ✉ androbor@abv.bg,
📞 +359 2 9709 488. 🏢 УК-3, стая 3219


Консултации – вторник, сряда 12-13 ч.

Публикации, проекти и др.

Занимава се с въпроси свързани с организация и управление на движението в транспорта; взаимодействие между видовете транспорт; организация и управление на движението в пристанищни и промишлени комплекси, промишлен транспорт и логистика; технологично оразмеряване и проектиране на железопътни гари и възли.

Преподавател по дисциплините: Взаимодействие между видовете транспорт Основи на логистиката Транспорт и логистика


доц. д-р. инж. Ставри Димитри Димитров

📱 +359 882 444 165, ✉ stavri@vtu.bg
📞 +359 2 9709 341, 🏢 УК-3, стая 3212


Консултации – Петък 12:30-13:30 ч.

Публикации, проекти и др.

Завършва висшето си образование във ВТУ „Тодор Каблешков”, където през 2001 г. придобива бакалавърска степен по „Технология и управление на транспорта”, а през 2003 г. и магистърска степен по същата специалност. През 2006 г. защитава дисертационен труд на тема „Изследване на параметрите на индивидуалния и обществения пътнически транспорт в градовете”, в резултат на което през 2007 г. Висшата атестационна комисия му присъжда образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 02.14.07 „Управление и организация на автомобилния транспорт”. През 2019 г. защитава дисертация на тема “Изследване и анализ на сложни мрежи на обществения транспорт” в Университета в Оуклънд, Нова Зеландия. От 2022 г. заема академичната длъжност „Доцент“ в катедра „Технология, организация и управление на транспорта” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“ (Изследване на операциите).

Основните му академични и научно-изследователски интереси са в областта на изследване на операциите, градски пътнически превози и мрежи на обществения транспорт, моделиране на транспортни системи и процеси, а също и приложение на програмни, статистически и оптимизационни алгоритми, методи и техники в транспорта.

Преподавател по дисциплините: „Технология и организация на транспорта”, „Изследване на операциите”, „Изследване на операциите в транспорта”, „Имитационно моделиране на транспортните системи”, „Статистическа обработка на данни”, „Прогнозиране на трафика”, „Проектиране и управление на логистични вериги”, „Управление на проекти”, „Експлоатация и безопасност на градския транспорт”, „Градски транспорт”


доц. д-р инж. Теодор Димитров Беров

tberov@vtu.bg
📞 +359 2 9709 431, 🏢 УК-3, стая 3221


Консултации – сряда, четвъртък 11-12 ч.

Публикации, проекти и др.

Има интереси в областта на експлоатацията на градския транспорт, управление на парка на транспортните системи, информационните технологии и системи, и др.

Преподавател по дисциплините: Градски транспорт Интернет технологии Нормативни документи в железопътния транспорт Офис приложения Защитни стени и специализиран софтуер Информационни атаки и злонамерен софтуер Стратегически мениджмънт Управление и контрол на логистична и екотехника Експлоатация и управление на автомобилния парк в транспортните системи Търговска политика в транспорта Транспортни технологии


доц. д-р инж.-икон. Юлия Евгениева Варадинова-Mилкова
Декан на факултета

📱 +359 885549906, ✉ jvaradinova@vtu.bg ✉ jvaradinova@abv.bg
📞 +359 2 9709 454, 🏢 Ректорат, стая 11
📞 +359 2 9709 455, 🏢 УК-3, стая 3309

Консултации – Сряда 10-12 ч.

Публикации, проекти и др.

 Завършва бакалавърска степен във ВТУ „Т. Каблешков“ през 2004 г. Специалност „Технология и управление на транспорта“, а през 2006 в Университета за национално и световно стопанство по специалността “Международно икономическо сътрудничество”, където придобива квалификацията „икономист международник“ и по същото време във ВТУ магистърска степен по специалността “Икономика на транспортна фирма”. През 2014 г. става доктор по научна специалност 02.14.05 „Управление и експлоатация на железопътния транспорт“, с тема на дисертационен труд „Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура“. Асистент и главен асистент, а от 2016 г. става „Доцент“ в катедра „Технология, организация и управление на транспорта” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Има придобити квалификации за „Оценител по компетенции“, „Мрежов маркетинг“, „Вътрешен одитор“, „Консултант по превоз на опасни товари“ и др.
 Основните й области на академичен и изследователски интерес са в сферите международен транспорт, спедиция, търговска експлоатация на транспорта, мениджмънт и маркетинг в транспорта управление на проекти и др.
Преподавател е по следните учебни дисциплини:Международен транспорт”, „Търговска експлоатация в транспорта”, „Мениджмънт и маркетинг в транспорта”, „Мениджмънт”, „Маркетинг”, „Стратегически мениджмънт и маркетинг”, „Управление на проекти”, „Изследване на операциите”.
Декан на факултета, Функционален Декан и институционален отговорник по акредитационните процедури на ВТУ „Тодор Каблешков”.


гл. ас. д-р инж. Виолина Бойкова Вельова

violina@vtu.bg
📞 +359 2 9709 355, 🏢 УК-3, стая 3217


Консултации – вторник 12:30-14:30 ч.

Публикации, проекти и др.

Занимава се с въпроси свързани с логистиката и организация на градското движение и безопасност.

Преподавател по дисциплините: Надеждност и безотказност на системите Основи на теорията на надеждността Експлоатация и безопасност на градския транспорт Технология и организация на автомобилния транспорт Техническа експлоатация и безопасност на транспорта Надеждност и безопасност на системите Сигурност в транспорта Техническа експлоатация и безопасност на движението в железопътния транспорт Безопасност и здраве при работа в транспорта


гл. ас. д-р инж. Теодор Кирилов Кирчев

tkirchev@vtu.bg
📞 +359 2 9709 488, 🏢 УК-3, стая 3219

Консултации – сряда 12-14 ч.

Публикации, проекти и др.

Занимава се с въпроси свързани с организацията и оперативното управление на движението, диспечерски системи и др.

Преподавател по дисциплините: Технология и организация на транспорта Оперативно управление на транспорта Осигуряване безопасност на движението в железопътния транспорт Оперативно управление в транспорта Техническа експлоатация и безопасност на жп транспорт


гл. ас. д-р инж. Петя Стоянова Стоянова

pstoyanova@vtu.bg ✉ petia_8@abv.bg
📞 +359 2 9709 319, 🏢 УК-3, стая 3225


Консултации – понеделник, четвъртък 14-15 ч.

Публикации, проекти и др.

Занимава се с въпроси свързани с логистиката и моделелиране на сложни транспортни системи.

Преподавател по дисциплините: Основи на логистиката Прогнозиране и управление на логистични вериги Инвестиционнен мениджмънт Управление на проекти Проектиране и управление на логистични вериги Стратегически мениджмънт Инвестиционен мениджмънт Имитационно моделиране Имитационно моделиране на транспортни системи Офис приложения Инвестиции (Финанси) Прогнозиране, планиране и контролинг


ас. инж. Симона Илиянова Ангелова

sstoyanova@vtu.bg
📞 +359 2 9709 455, 🏢 УК-3, стая 3309


Консултации – сряда от 12-14 ч.

Публикации, проекти и др.

Професионалните и интереси са свързани с международния транспорт, както маркетинга и мениджмънта в транспорта.

Преподавател по дисциплините: Маркетинг Международен транспорт Търговска експлоатация Мениджмънт и маркетинг в транспорта


ас. инж. Петър Росенов Костадинов

pkostadinov@vtu.bg
📞 +359 2 9709 341, 🏢 УК-3, стая 3212


Консултации – сряда от 12-14 ч.

Публикации, проекти и др.

Завършва бакалавърска степен във ВТУ „Т. Каблешков“ през 2020 г. Специалност „Технология и управление на транспорта“, а през 2022 г. придобива магистърска степен по специалността „Управление на проекти“ в същия университет. През септември 2022 г. започва работа като асистент във ВТУ „Т. Каблешков“, а по-късно е приет като докторант в катедра „Технология, организация и управление на транспорта” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Има интереси в областта на организацията и оперативното управление на движението, диспечерски системи, като и в сферата на управлението на проекти.

Преподавател по дисциплините: „Технология и организация на транспорта”, „Управление на проекти.”


Технически сътрудник


Катя Василева Димитрова

tout@vtu.bg, ✉ kdimitrova@vtu.bg
📞 +359 2 9709 462, 🏢 УК-3, стая 3210

Технически сътрудник
Завеждащ материално-техническа база на катедрата


Докторанти

инж. Костадин Георгиев Трифонов, ✉ ktrifonov@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 411, 🏢 УК-3, стая 3223

инж. Симона Илиянова Ангелова, ✉ sstoyanova@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 455, 🏢 УК-3, стая 3309

инж. Петър Росенов Костадинов, ✉ pkostadinov@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 341, 🏢 УК-3, стая 3212

инж. Радослав Димитров Димитров, ✉ radoslavdimitrov@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 462, 🏢 УК-3, стая 3210

инж. Иваница Димитрова Бояджиева, ✉ iva.boyadjieva@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 462, 🏢 УК-3, стая 3210

инж. Иван Стоилов Манчев, ✉ imanchev@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 411, 🏢 УК-3, стая 3223

инж. Красимир Лазаров Лалов, ✉ klalov@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 411, 🏢 УК-3, стая 3223

инж. Михаил Орлинов Рангелов, ✉ mrangelov@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 411, 🏢 УК-3, стая 3223

инж. Цветослава Валентинова Пенева, ✉ tout@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 462, 🏢 УК-3, стая 3210

инж. Цветан Петков Александров, ✉ tout@vtu.bg, 📞 +359 2 9709 462, 🏢 УК-3, стая 3210


Хонорувани преподаватели

проф.Симеон Ананиев Ананиев, ✉ sananiev@vtu.bg
доц. дн Цвета Тодорова Маркова, ✉ tzmarkova@vtu.bg
доц. д-р инж. Пламена Венциславова Златева, ✉ plamzlateva@vtu.bg
д-р инж. Ирена Велинова Петрова, ✉ ipetrova@vtu.bg
д-р Веселка Генадиева Радева, ✉ vradeva@vtu.bg
д-р Христо Кирилов Станев, ✉ icostanev@vtu.bg
ас.Николина Марчева Маркова, ✉ nikolinamarkova@vtu.bg
инж. Антони Илиев Грънчаров, ✉
инж. Ахмед Мехмедов Салиев, ✉ ahsaliev@vtu.bg
инж. Костадин Георгиев Трифонов, ✉ ktrifonov@vtu.bg
инж. Красимир Георгиев Панов, ✉
инж. Красимир Петров Атанасов, ✉
инж. Радослав Георгиев Иванов, ✉
инж. Сергей Лилиев Филипов, ✉ sfilipov@vtu.bg
Нели Николаева Андреева, ✉
Йордан Стоянов, ✉