Колектив

Щатни преподаватели


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

Занимава се с въпроси свързани прогнозиране на транспортния трафик, техническо развитие на транспортната инфраструктура, GIS системи и др.

Преподавател по дисциплините:

 • Технология и проектиране на железопътни гари и възли
 • Прогнозиране на трафика
 • Прогнозиране, планиране и контролинг
 • Управление на ефективността
 • Географски информационни системи в транспорта/GIS/
 • Управление на трафика в градовете
 • Транспортни технологии
 • +359 2 9709 411
  mirena@vtu.bg
  УК-3, стая 3223


  Консултации – понеделник, сряда 12-13 ч.

  Публикации, проекти и др.


  проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов

  Има интереси в областта на конкретни технологии за експлоатация на железопътния транспорт, изграждане на информационни и управляващи системи, системи за управление на превозите, мениджмънт, маркетинг и управление на проектите, инвестиции и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Мениджмънт и маркетинг на транспорта
 • Технологично проектиране и маркетинг на железопътните превози
 • Управление на железопътното движение
 • Изследване на операциите в транспорта
 • Имитационно моделиране на транспортните процеси
 • Изследване на операциите
 • Технология и организация на транспорта
 • Анализ и управление на риска
 • Управление на проекти
 • +359 2 9709 358
  tot_razmov@yahoo.com
  УК-3, стая 3100


  Консултации – вторник 12-14 ч.

  Публикации, проекти и др.


  проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев

  Има интереси в областта на безопасността на движението, оценка на риска и свързаните с това въпроси.

  Преподавател по дисциплините:

 • Техническа експлоатация и безопасност на транспорта
 • Осигуряване на безопасността на железопътното движение
 • Безопасност и здраве при работа в транспорта
 • Надеждност и безопасност на системите
 • Сигурност в транспорта
 • +359 2 9709 406
  +359 2 9709 355
  ngeorgiev60@gmail.com
  Ректорат, стая 28
  УК-3, стая 3217


  Консултации – вторник 12-14 ч.

  Публикации, проекти и др.


  проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров

  Професионалните му интереси са свързани с управлението на проекти, програмиране и използване на информационни и интернет системи, мрежова сигурност и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Управление на проекти
 • Интернет технологии
 • Управление на компютърни системи, мрежи и услуги
 • Сигурност и защита на информационните системи и данни
 • Информационни системи за управление на проекти
 • Изграждане и управление на компютърни мрежи
 • Системи за детектиране на интрузия
 • Мрежова и системна администрация
 • Виртуални частни мрежи и безопасни зони
 • +359 886 402211
  +359 2 9709 444
  ddimitrov@vtu.bg
  Ректорат, стая 22
  УК-3, стая 3223


  Консултации – вторник 11-13 ч.

  Публикации, проекти и др.


  доц. д-р инж. Андрей Йорданов Борисов

  Занимава се с въпроси свързани с организация и управление на движението в транспорта; взаимодействие между видовете транспорт; организация и управление на движението в пристанищни и промишлени комплекси, промишлен транспорт и логистика; технологично оразмеряване и проектиране на железопътни гари и възли.

  Преподавател по дисциплините:

 • Взаимодействие между видовете транспорт
 • Основи на логистиката
 • Транспорт и логистика
 • +359 2 9709 488
  androbor@abv.bg
  УК-3, стая 3219


  Консултации – вторник, сряда 12-13 ч.

  Публикации, проекти и др.


  доц. д-р инж. Златин Здравков Трендафилов

  Занимава се с теория на транспортни потоци и теория на графите. Работи също върху създаването на система за оперативно ръководство и планиране на експлоатационната работа в локомотивните депа и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Теория на транспортните потоци
 • Моделиране и оптимизация на транспортните процеси
 • Проектиране и управление на логистични вериги
 • Информационни и управляващи системи
 • Експлоатация и управление на автомобилния парк в транспортните системи
 • Статистическа обработка на данни
 • +359 2 9709 319
  tunzzt@yahoo.com
  УК-3, стая 3225


  Консултации – понеделник, четвъртък 14-15 ч.

  Публикации, проекти и др.


  доц. д-р инж. Теодор Димитров Беров

  Има интереси в областта на експлоатацията на градския транспорт, управление на парка на транспортните системи, информационните технологии и системи, и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Градски транспорт
 • Интернет технологии
 • Нормативни документи в железопътния транспорт
 • Офис приложения
 • Защитни стени и специализиран софтуер
 • Информационни атаки и злонамерен софтуер
 • Стратегически мениджмънт
 • Управление и контрол на логистична и екотехника
 • Експлоатация и управление на автомобилния парк в транспортните системи
 • Търговска политика в транспорта
 • Транспортни технологии
 • +359 2 9709 431
  tberov@vtu.bg
  УК-3, стая 3221


  Консултации – сряда, четвъртък 11-12 ч.

  Публикации, проекти и др.


  доц. д-р инж. Юлия Евгениева Варадинова-Mилкова

  Професионални интереси – свързани са с международен транспорт, спедиция, търговска експлоатация на транспорта, мениджмънт и маркетинг в транспорта и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Международен транспорт
 • Търговска експлоатация в транспорта
 • Търговска политика и логистика
 • Маркетинг
 • Мениджмънт
 • Мениджмънт и маркетинг в транспорта
 • Стратегически мениджмънт и маркетинг
 • Управление на проекти
 • Иследване на операциите
 • +359 2 9709 455
  +359 885549906
  jvaradinova@abv.bg
  УК-3, стая 3309


  Консултации – Сряда 10-12 ч.

  Публикации, проекти и др.


  гл.ас. д-р инж. Виолина Бойкова Вельова

  Занимава се с въпроси свързани с логистиката и организация на градското движение и безопасност.

  Преподавател по дисциплините:

 • Надеждност и безотказност на системите
 • Основи на теорията на надеждността
 • Експлоатация и безопасност на градския транспорт
 • Технология и организация на автомобилния транспорт
 • Техническа експлоатация и безопасност на транспорта
 • Надеждност и безопасност на системите
 • Сигурност в транспорта
 • Техническа експлоатация и безопасност на движението в железопътния транспорт
 • Безопасност и здраве при работа в транспорта
 • +359 2 9709 355
  violina@vtu.bg
  УК-3, стая 3217


  Консултации – вторник 12:30-14:30 ч.

  Публикации, проекти и др.


  гл.ас. д-р инж. Теодор Кирилов Кирчев

  Занимава се с въпроси свързани с организацията и оперативното управление на движението, диспечерски системи и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Технология и организация на транспорта
 • Оперативно управление на транспорта
 • Осигуряване безопасност на движението в железопътния транспорт
 • Оперативно управление в транспорта
 • Техническа експлоатация и безопасност на жп транспорт
 • +359 2 9709 488
  tkirchev@vtu.bg
  УК-3, стая 3219


  Консултации – сряда 12-14 ч.

  Публикации, проекти и др.


  ас. инж. Петя Стоянова Стоянова

  Занимава се с въпроси свързани с логистиката и моделелиране на сложни транспортни системи.

  Преподавател по дисциплините:

 • Основи на логистиката
 • Прогнозиране и управление на логистични вериги
 • Инвестиционнен мениджмънт
 • Управление на проекти
 • Проектиране и управление на логистични вериги
 • Стратегически мениджмънт
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Имитационно моделиране
 • Имитационно моделиране на транспортни системи
 • Офис приложения
 • Инвестиции (Финанси)
 • Прогнозиране, планиране и контролинг
 • +359 2 9709 319
  petia_8@abv.bg
  УК-3, стая 3225


  Консултации – понеделник, четвъртък 14-15 ч.

  Публикации, проекти и др.


  ас. инж. Симона Илиянова Ангелова

  Професионалните и интереси са свързани с международния транспорт, както маркетинга и мениджмънта в транспорта.

  Преподавател по дисциплините:

 • Маркетинг
 • Международен транспорт
 • Търговска експлоатация
 • Мениджмънт и маркетинг в транспорта
 • +359 2 9709 455
  sstoyanova@vtu.bg
  УК-3, стая 3309


  Консултации – сряда от 12-14 ч.

  Публикации, проекти и др.


  Технически персонал


  Катя Василева Димитрова

  Завежда материално-техническа база на катедрата
  Технически изпълнител

  +359 2 9709 462
  tout@vtu.bg
  УК-3, стая 3210

  Докторанти

  инж. Ирена Велинова Петрова
  +359 2 9709 411
  ipetrova@vtu.bg
  УК-3, стая 3223
  инж. Костадин Георгиев Трифонов
  +359 2 9709 411
  ktrifonov@vtu.bg
  УК-3, стая 3223
  инж. Симона Илиянова Ангелова
  +359 2 9709 455
  s.stoyanova06@gmail.com
  УК-3, стая 3309
  инж. Силвия Боянова Асенова
  +359 2 9709 411
  silviaassenova@vtu.bg
  УК-3, стая 3223

  Хонорувани преподаватели

  проф. д-р инж. Райко Генчев Райков
  проф. д-р инж. Тошо Трифонов Качаунов
  проф. д-р инж. Огнян Димитров Андреев
  доц. д-р инж. Иван Желязков Киров
  доц. д-р Кирка Иванова Василева
  доц. д-р инж. Невяна Пандова Сапунджиева
  доц. д-р инж. Олга Димитрова Гераскова
  доц. д-р инж. Пламена Венциславова Златева
  доц. д-р Христо Илиев Каймеджиев
  доц. д-р Цвета Тодорова Маркова
  гл.ас. д-р инж. Наталия Венкова Колева
  гл.ас. д-р Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова
  гл.ас. д-р инж. Ташко Йорданов Минков
  ас. инж. Димчо Димов
  инж. Антони Илиев Грънчаров
  инж. Атанас Папазов
  Веселка Генадиева Радева
  инж. Даниел Йорданов Недялков
  инж. Костадин Георгиев Трифонов
  инж. Любомир Георгиев Клямбарски
  инж. Радослав Георгиев Иванов