ВИП

ВИП ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА


проф. д-р инж. Райко Генчев Райков
Ръководител катедрата (1985-1997)
Декан на факултета (1997-2001)

  Доайен в българската транспортна наука и практика, дългогодишен преподавател на няколко поколения транспортни специалисти. Роден е през 1934 г. в с. Аспарухово, Бургаско и е възпитаник на Московския институт за инженери по железопътния транспорт /МИИТ/, специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“.
  Създател на специалността „Експлоатация на железопътния транспорт“ още във ВМЕИ-София, сега „Технология и управление на транспорта“ във ВТУ „Тодор Каблешков“. Бил е преподавател по дисциплините „Организация на маневрената и влакова работа в гарите“, „Организация и управление на движението в железопътния транспорт“, „Мениджмънт и маркетинг на транспорта“, „Системи за оперативно планиране и управление железопътния транспорт“ и др.
  Със своите над 50-години научен и преподавателски опит е автор на 16 самостоятелни и съавторски учебници, над 200 публикации и научно-изследователски разработки и 17 рационализации приложени в Софийския железопътен възел, гара Стара Загора и др. Ръководи работни групи по въпроса към различните министерства, ангажирани с железопътния транспорт.
  Негови възпитаници наброяват над 2300 студенти, над 30 асистенти и докторанти, 4 старши научни сътрудници, 11 доценти и 5 професори. На практика той слага началото на една научно-образователна школа, която има съществен принос в равитието на транспорта. През тази школа преминават няколко министри на транспорта, депутати от Народното събрание, генерални директори на Българските държавни железници и частни жп компании, шефове на множество транспортни фирми и дирекции, началници на жп гари, спедиторски фирми и други изтъкнати специалисти.
  Отличаван е с различни звания, като сред най-престижните са: орден „Кирил и Методий“ – I степен, „Почетен железничар на българските железници“, „Европейски железопътен инженер“, „Златна значка“ на ФНТС. През 1996 година е удостоен с титлата „Изявена ръководна личност“. Същата година биографията му е публикувана в том VI-ти на „Американския биографичен институт“. През 2007 година става носител на високото почетно звание „доктор хонорис кауза“ за постигнати значителни научни постижения и съществен принос в развитието и укрепването на сътрудничеството между ВТУ „Тодор Каблешков“ и Московския държавен университет.
  Повече от половин век той подготвя кадри и участва активно в практическото решаване на проблемите в железопътния транспорт. Неговата човешка и професионална дейност оставят дълбока следа в историята.

В памет на професор Райков – кадри от филма за честване на 75 годишнината на ВТУ „Т. Каблешков“.

проф. д-р инж. Тошо Трифонов Качаунов
Ръководител катедра (1997-2008)
Декан на факултета (2008-2017)

  Роден е през 1947 г. във Велико Търново, през 1970 г. е завършил инженерно образование във Висшия машинно електротехнически институт /ВМЕИ/, специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“. През 1975 г. след това е изкарал четири месечен курс за повишаване на квалификацията в Московския институт за инженери по железопътния транспорт /МИИТ/.
  Защитава дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на взаимодействащите процеси на железопътния и другите видове транспорт” през 1984 г. по научна специалност 02.14.05. Управление и експлоатация на железопътния транспорт.
  Професионалната си кариера започва като инженер в Научния изследователски институт по транспорт /НИИТ/, в последствие асистент и главен асистент във ВМЕИ, доцент и професор във ВТУ „Тодор Каблешков“. Дългогодишен преподавател с голям опит, обучил много студенти и докторанти, ръководител на катедрата и декан на факултета. Автор и съавтор на над 90 публикации и доклади в научни списания и конференции, 5 учебници и учебни помагала, над 10 участия в научни теми и практически разработки. Преподава дисциплините „Единна транспорта система и взаимодействие на железопътния с другите видове транспорт“, „Моделиране и надеждност на превозния процес“, „Моделиране и оптимизиране на транспортните системи“, „Градски пътнически транспорт“ и др.
  Присъдена му е грамота от Асоциацията на научните работници в транспорта „Обединена Европа“. Притежава още водолазна квалификация, капитанско свидетелство 10 БРТ, страстен пътешественик, турист и почитател на морето, планината, и гръцкия полуостров Света гора (Атон).


проф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов
Ръководител катедра (2008-2020)

  Роден е през 1950 г. в София, през 1974 г. е завършил инженерно образование във Висшия машинно електротехнически институт /ВМЕИ/, специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“. През 1993 придобива диплома (Master degree) за II висше квалификационно равнище и допълнителна професионална подготовка по Маркетинг и Мениджмънт- втора специалност „ Мениджър” към Българо -френски център  „MARCOM“ – София, България. През 1993-1994 е специализирал в „Институт по бизнес администрация“ в Университета в Ница – Франция, където придобива степен „Магистър  DESS-CAAE“ (аналог на MBA – бизнес администрация).
  Защитава дисертационен труд на тема „ Избиране на оптимални параметри и определяне на надеждността на влакообразуващите гари и прилежащи им участъци” през 1997 г. по научна специалност 02.14.05. Управление и експлоатация на железопътния транспорт.
  Професионалната си кариера започва като инженер в Института по експлоатация на железопътния транспорт, София (1974-1976). В последствие (1976-1985) е асистент и главен асистент във ВМЕИ – София (сега Технически университет), в последствие е главен асистент доцент и професор във ВТУ „Тодор Каблешков“.
  Дългогодишен преподавател с голям опит, обучил много студенти и докторанти, заместник ръководител и ръководител на катедрата. Автор и съавтор на над 130 публикации и доклади в научни списания и конференции, 6 студии и монографии, 13 учебници и учебни помагала, над 40 участия в научни теми и практически разработки, има множество внедрения разработки в практиката и учебния процес. Преподавател по дисциплините: „Теория на транспортните потоци и логистика„, „Теория на управлението„, „Устройство, технология и проектиране на железопътни гари и възли„, „Управление на проектите и финансов инженеринг„, „Финанси и кредит на транспортна фирма„, „Стратегия на транспортна фирма„, „Прогнозиране на трафика„, „ Изследване на операциите в транспорта„, „Теория на управлението„, „Основи на логистиката„, „Имитационно моделиране„, „Инвестиционен мениджмънт„, „Инвестиции (Финанси)„, „Проектиране и управление на логистични вериги„, „Имитационно моделиране на транспортни системи“ и др. Водил е също лекции в Казахска академия по транспорт и комуникации „М.Тимирязев“ , Aлматьi, Казахстан и Thomas More University College, Geel, Belgium.
  Работил е като синдик, консултант, експерт и ръководител на реални проекти свързани с инфраструктурата и управлението на транспорта. Има множество участия в консултативни съвети, организационни комитети, научни журита, асоциации на преподаватели и експерти. Присъдена му е почетната награда за цялостна учебна дейност – Преподавател на ВТУ „Тодор Каблешков”.

Повече информация…


проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов
Декан на факултет (2018-2021)

  Роден е през 1961 г. в София, през 1986 г. е завършил инженерно образование във Висшия машинно електротехнически институт /ВМЕИ/, специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“. През 1990 г. е бил на специализация в Московския институт за инженери по железопътния транспорт /МИИТ/.
  Защитава дисертационен труд на тема „Прогнозиране и управление на преработката на вагонопотоците в железопътната мрежа” през 2004 г. по научна специалност 02.14.05. Управление и експлоатация на железопътния транспорт.
  Професионалната си кариера започва като инженер-конструктор и в последствие научен сътрудник III ст. в „Отраслова научно – изследователска лаборатория по експлоатация на железопътния транспорт” към “Научно – изследователски сектор” при ВТУ „Тодор Каблешков”, в последствие асистент, главен асистент доцент и професор във ВТУ „Тодор Каблешков“.
  Дългогодишен преподавател с голям опит, обучил много студенти и докторанти, заместник ръководител на катедрата, заместник декан и декан на факултета. Автор и съавтор на над 110 публикации и доклади в научни списания и конференции, 17 учебници и учебни помагала, над 80 участия в научни теми и практически разработки, има 26 внедрения разработки в практиката (18) и учебния процес (8). Преподава дисциплини в областите „Технология и управление на транспорта“, „Транспортно планиране“, „Теория на транспортните потоци“, „Прогнозиране на транспортните потоци и трафика“, „Изследване на операциите в транспорта“, „Маркетинг“, „Основи на мениджмънта“, „Мениджмънт и маркетинг на транспорта“, „Логистика“, „Проектиране и управление на логистични вериги“, „Автоматизирани системи за управление в транспорта“, „Имитационно моделиране на транспортните системи и процеси“, „Управление на проекти“, „Управление на проекти и финансов инженеринг“ и др.
  За периода 2010-2021 е бил хоноруван преподавател (доцент и професор) в катедра „Икономика на транспорта” към Университета за национално и световно стопанство.
  През 2008-2009 г. е бил Заместник директор на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета” към Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Работил е частния бизнес като консултант, експерт и ръководител на реални проекти свързани с инфраструктурата и управлението железопътния транспорт.
  Има множество участия в консултативни съвети, организационни комитети, научни журита, асоциации на преподаватели и експерти. Действителен член (академик) на „International Academy of Life Protection”. Присъдена му е почетната награда за цялостна учебна дейност – Преподавател на ВТУ „Тодор Каблешков”.

Повече информация…