НАУЧНИ ОБЛАСТИ

Научните изследвания са неразделна част от процеса на обучение, както и от извършването на изследователската и развойна дейност в катедра „Технология, организация и управление на транспорта“. Резултатите от тях имат съществено значение за престижа на членовете на катедрата. Научните изследвания оказват съществено влияние върху квалификацията на академичния състав и подобряват качеството на обучението на студентите и докторантите.

Направленията на научните изследвания в катедра „ТОУТ“ са:

направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“
• Проектиране, моделиране, изследване и внедряване на електронни системи за контрол и управление в транспорта;
• Проектиране и изследване на модели за симулация на трафика;
• Изследване и анализ на надеждността на транспортни системи;
• Анализ по разходи и ползи на железопътни инфраструктурни проекти;
• Превоз на опасни товари по ж.п. мрежа;
• Изследване на транспортната безопасност;
• Методология за оценка на риска;
• Анализ и изследване на дейностите в терминали в условия на концесия;
• Моделиране и изследване на пътнико потоците в градския обществен транспорт;
• Екологични проблеми при изграждане на транспортна инфраструктура;
• Методика, моделиране и прогнозиране на трафика и инвестициите в транспорта.

направление „Общо инженерство“
• Изследване на операциите;
• Операционен мениджмънт;
• Транспортни технологии;
• Прогнозиране, планиране и контролинг;
• Имитационно моделиране;
• Управление на проекти и др.

в областта на икономиката
• Социално-икономически аспекти на политиката на ЕС в областта на транспортния отрасъл;
• Моделиране и изследване на инвестиционни процеси при изграждане на транспортна инфраструктура;
• Оценка на икономическата ефективност в транспорта;
• Усъвършенстване на инвестиционната политика в транспорта;
• Cost Benefit analysis на транспортни системи;
• Модели и методики за определяне на инфраструктурни такси в транспорта;
• Счетоводни, финансови и данъчни проблеми на предприятията;
• Усвояване и отчитане на европейски фондове;
• Глобална финансова и икономическа криза;
• Либерализация на транспортния пазар;
• Традиции и специфика в развитието на транспортната система в България;
• Особености в развитието на железопътната мрежа на Балканите;
• Международни връзки, организации и сътрудничество в областта на транспорта.

в областта на приложението на математиката, информатиката и компютърните науки в транспорта
• Математическо моделиране и изследване на процеси;
• Динамично и линейно програмиране;
• Многофакторна оптимизация;
• Формални методи за логическо моделиране;
• Статистически анализ;
• Използване на информационни модели;
• Алгоритмизации на многофакторни модели;
• Автоматизирани системи за дистанционно обучение;
• Мрежова и информационна сигурност;
• Интернет технологии и др.