ПРОЕКТИ

RiFLE – Rail Freight and Logistics Curriculum Development

Година: 2010
Тип: LLP/Erasmus
Поръчител: ЕС
Партньор: Newrail, University of Newcastle, UK
Координатор доц. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов

The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL)

Година: 2015
Тип: научноприложен
Поръчител: EC FP7-SST-2010-RTD-1 Grant agreement no: 265740 SUSTRAIL
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов

Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 год.

Година: 2017
Тип: по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год.
Поръчител: Възложител МТИТС – Проект №: BG16M1OP001-5.001-0007, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС и Държавния бюджет по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год.
Ключов експерт (Транспортно планиране): проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов

Подходи, методи и модели за анализ и оценка функционалността на системите за управление на безопасността (СУБ) в транспорта

Година: 2015
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: доц. д-р инж. Н. Георгиев

Симулационен модел на диспечерско управление на метро и железопътен участък – ТРЕНАЖОР

Година: 2019
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: доц. д-р инж. Мирена Тодорова

Проучване и анализ на моделите за стратегическо планиране и развитие на съвременните транспортни инфраструктури

Година: 2019
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров

RiFLE – Rail Freight and Logistics Curriculum Development

Година: 2010
Тип: LLP/Erasmus
Поръчител: ЕС
Партньор: Newrail, University of Newcastle, UK
Координатор доц. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов

The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL)

Година: 2015
Тип: научноприложен
Поръчител: EC FP7-SST-2010-RTD-1 Grant agreement no: 265740 SUSTRAIL
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов

Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 год.

Година: 2017
Тип: по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год.
Поръчител: Възложител МТИТС – Проект №: BG16M1OP001-5.001-0007, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС и Държавния бюджет по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год.
Ключов експерт (Транспортно планиране): проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов

Подходи, методи и модели за анализ и оценка функционалността на системите за управление на безопасността (СУБ) в транспорта

Година: 2015
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: доц. д-р инж. Н. Георгиев

Симулационен модел на диспечерско управление на метро и железопътен участък – ТРЕНАЖОР

Година: 2019
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: доц. д-р инж. Мирена Тодорова

Проучване и анализ на моделите за стратегическо планиране и развитие на съвременните транспортни инфраструктури

Година: 2019
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров