ИСТОРИЯ

  На 30.11.1922г. ХХI Народно събрание на България утвърждава със Закон “Държавно железопътно училище” към Министерството на железниците, пощите и телеграфите. В него се извършва обучение и по следните специалности: станционна и превозна.

  През периода 1928-1946 г. Държавното железопътно училище е към Министерство на войната. През 1941 г. със Закон с обратна сила за предходните випуски на Държавното железопътно училище, както и за випуските след 1941 г. се признава:
  – за станционната специалност
  – полувисше образование.
  – за превозната специалност
  – средно специално образование.

  През периода 1946-1950 г. Държавното железопътно училище е към Министерството на железниците, пощите и телеграфите (ПМС № 3/29.11.1945 г.). В него се извършва обучение по специалности:
  – “Движение и търговска” – прием със средно образование. Признава се полувисше образование.
  – “Влакова-превозна” – Признава се средно специално образование.

  През периода 1950-1958 г. е Средно транспортно училище (ПМС № 7 от 05.10.1949 г.) и “Транспортен техникум” (ПМС № 942 от 10.08.1951 г.). Извършва се обучение по специалност “Ръководител на движението и търговската служба”. Признава се средно техническо образование.През периода 1958 – 1962 г. е Полувисш институт – гражданско учебно заведение към Министерството на транспорта (ПМС № 76/ от 13.05.1958 г.). Извършва се обучение по специалност “Експлоатация на железопътния транс-порт”, признава се полувисше образование, срокът на обучение е 3 години за:
  – ръководители на движението и търговската служба;
  – началник влак.

  През периода 1962-1984 г. е Полувисш железопътен институт (ПЖИ) – военно учебно заведение към Министерството на транспорта (Заповед № 267/31.07.1962 г. на министрите на транспорта и на отбраната). С указ № 671/22.09.1967 г. ПЖИ приема за патрон името на Тодор Каблешков. Извършва се обучение по специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”, признава се полувисше образование, срокът на обучение е 3 години.

  С Указ № 1562/21.05.1984г. ПЖИ “Т. Каблешков” се преобразува във Висше военно транспортно училище “Т. Каблешков” (ВВТУ) и е към Министерството на транспорта до 2000г.

  Със Заповед № РД-0969/04.12.1984 г. на Министерство на транспорта и Министъра на народната просвета специалността “Технология и организация на железопътния транспорт” (ТОЖТ) във ВМЕИ София е закрита, а едноименната катедра, нейният научно-преподавателски състав, научно-изследователските й лаборатории (ОНИЛ и ПНИЛ) и материалната им част се прехвърлят във ВВТУ “Т. Каблешков”. Извършва се обучение по специалност “Технология и организация на железопътния транспорт” (ТОЖТ) във висш курс и полувисш курс.

  Натрупания опит в транспортната наука на катедра „Технология, организация и управление на транспорта“ (ТОУТ) е следствие дългогодишна работа в областта на професионалното направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация:
  -Катедра “Технология, организация и управление на транспорта” е самостоятелно структурно звено, каквото е било в състава на две Висши учебни заведения – ВМЕИ “В. И. Ленин” (преименуван впоследствие на Технически университет – София) и ВНВТУ “Тодор Каблешков” (преименувано впоследствие на ВВТУ “Тодор Каблешков” като военно, и ВТУ “Тодор Каблешков” в настоящия момент, като цивилно висше училище). Този факт може да се види от Заповед № РД-09-1169 на Министерството на народната просвета и Министерството на транспорта във връзка с прилагането на ПМС №23 от 26.05.1984 г. за решаване на някои въпроси на Висшето народно военно транспортно училище “Тодор Каблешков”, с оглед развитието му като център за подготовка на специалисти с висше образование и повишаване квалификацията на ръководните кадри в сферата на железопътния транспорт и на основание и чл. 4, т.4 от Правилника за приложение на ЗВО. Предвидени са за реализация ред действия с оглед прехвърляне на катедра Технология и организация на железопътния транспорт (сега ТОУТ) от ВМЕИ “Ленин” (понастоящем Технически Университет – София) във ВНВТУ “Тодор Каблешков” (понастоящем ВТУ “Тодор Каблешков”).
  -Катедра ТОУТ е правоприемник на катедра ТОЖТ с всички активи и пасиви, научно-преподавателски състав, учебни и научни лаборатории, както и цялата материално-техническа база.
Катедра ТОУТ запазва своето съществуване и след трансформирането на ВВТУ “Тодор Каблешков” от военно в цивилно с име ВТУ “Тодор Каблешков” с всички активи и пасиви, научно-преподавателски състав, учебни и научни лаборатории и цялата материално-техническа база.

  С ПМС № 191 от 1997 г. (Д.В. бр. 24/07.05.1997 г.) влиза в сила нов Държавен регистър на специалностите. Във ВВТУ “Т. Каблешков” се създава факултет “Технология и управление на транспорта”. С решение на Академичния съвет на ВВТУ (Протокол № 20/21.05.1997 г) от учебната 1997/1998 г. е разкрита специалност с шифър 8.16.2 “Технология и управление на транспорта” (ТУТ) за ОКС “Специалист”, ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, в съответствие с Държавния регистър на специалностите.

  От 2000 г. училището е девоенизирано и ВТУ “Тодор Каблешков” е към Министерство на образованието и науката. С ПМС № 113 от 23.06.2000 г. името на факултета е променено на “Техника, технология и управление на транспорта” (ТТУТ).

  Днес катедрата провежда обучение в почти всички специалности, като пряко отговаря за три бакалавърски програми: „Технология и управление на транспорта„, „Индустриален мениджмънт„, „Сигурност и безопасност в транспорта“ и три магистърски програми: „Технология и управление на транспорта“, „Транспортен мениджмънт и логистика“, „Управление на проекти“. Нейни членове са създатели и преподаватели в магистърска програма „Мрежова и информационна сигурност“ към катедра „Математика и информатика“.