История


На 30.11.1922 г. ХХI Народно събрание на България утвърждава със Закон “Държавно железопътно училище” към Министерството на железниците, пощите и телеграфите. В него се извършва обучение и по следните специалности: станционна и превозна.

През периода 1928-1946 г. Държавното железопътно училище е към Министерство на войната. През 1941 г. със Закон с обратна сила за предходните випуски на Държавното железопътно училище, както и за випуските след 1941 г. се признава:
– за станционната специалност
– полувисше образование.
– за превозната специалност
– средно специално образование.

През периода 1946-1950 г. Държавното железопътно училище е към Министерството на железниците, пощите и телеграфите (ПМС № 3/29.11.1945 г.). В него се извършва обучение по специалности:

– “Движение и търговска” – прием със средно образование. Признава се полувисше образование.

– “Влакова-превозна” – Признава се средно специално образование.

През периода 1950-1958 г. е Средно транспортно училище (ПМС № 7 от 05.10.1949 г.) и “Транспортен техникум” (ПМС № 942 от 10.08.1951 г.). Извършва се обучение по специалност “Ръководител на движението и търговската служба”. Признава се средно техническо образование.През периода 1958 – 1962 г. е Полувисш институт – гражданско учебно заведение към Министерството на транспорта (ПМС № 76/ от 13.05.1958 г.). Извършва се обучение по специалност “Експлоатация на железопътния транс-порт”, признава се полувисше образование, срокът на обучение е 3 години за:

– ръководители на движението и търговската служба;
– началник влак.

През периода 1962-1984 г. е Полувисш железопътен институт (ПЖИ) – военно учебно заведение към Министерството на транспорта (Заповед № 267/31.07.1962 г. на министрите на транспорта и на отбраната). С указ № 671/22.09.1967 г. ПЖИ приема за патрон името на Тодор Каблешков. Извършва се обучение по специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”, признава се полувисше образование, срокът на обучение е 3 години.

С Указ № 1562/21.05.1984 г. ПЖИ “Т. Каблешков” се преобразува във Висше военно транспортно училище “Т. Каблешков” (ВВТУ) и е към Министерството на транспорта до 2000г.

Със Заповед № РД-0969/04.12.1984 г. на Министерство на транспорта и Министъра на народната просвета специалността “Технология и организация на железопътния транспорт” (ТОЖТ) във ВМЕИ София е закрита, а едноименната катедра, нейният научно-преподавателски състав, научно-изследователските й лаборатории (ОНИЛ и ПНИЛ) и материалната им част се прехвърлят във ВВТУ “Т. Каблешков”. Извършва се обучение по специалност “Технология и органи-зация на железопътния транспорт” (ТОЖТ) във висш курс и полувисш курс.

С ПМС № 191 от 1997 г. (Д.В. бр. 24/07.05.1997 г.) влиза в сила нов Държавен регистър на специалностите. Във ВВТУ “Т. Каблешков” се създава факултет “Технология и управление на транспорта”. С решение на Академичния съвет на ВВТУ (Протокол № 20/21.05.1997 г) от учебната 1997/1998 г. е разкрита специалност с шифър 8.16.2 “Технология и управление на транспорта” (ТУТ) за ОКС “Специалист”, ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, в съответствие с Държавния регистър на специалностите.

От 2000 г. училището е девоенизирано и ВТУ “Тодор Каблешков” е към Министерство на образованието и науката. С ПМС № 113 от 23.06.2000 г. името на факултета е променено на “Техника, технология и управление на транспорта” (ТТУТ).